MANIFEST


MANIFEST FUNDACIONAL
del
Moviment de Renovació Pedagògica de Girona


Les comarques de Girona han participat en la renovació pedagògica en diversos moments de la història recent, ja sigui a través dels Moviments que varen existir, participant en el Congrés de Renovació Pedagògica, en els berenars pedagògics i altres actuacions que es varen fer per tornar a agrupar les mestres i els mestres interessats en la creació d’un nou moviment.
Aquesta voluntat de crear el Moviment de Renovació Pedagògica a Girona va prendre cos d’una manera més consistent ara fa un any. En el si de les II Jornades "Repensem l'escola" organitzades per SER.GI un nombrós grup de persones vam manifestar la voluntat de tirar endavant un moviment que:
 • Donés continuïtat a l'esperit de les Jornades.
 • Recuperés el MRP de Girona i altres Moviments d’educació de les comarques gironines.
 • Fes d'altaveu a les bones pràctiques, afavorint la innovació, l'educació integral i integradora.
 • Generés debats i opinió.
 • A final del curs passat, 2011-12, un grup  ampli de professionals de l’educació (mestres, professorat d’institut, representants sindicals, educadors socials, etc.), reunits amb representants de SER.GI vam acordar fer els primers passos per a la creació d’un MRP a Girona.

A principi d'aquest curs 2012-13 ens vàrem trobar per segona vegada, un grup més reduït, o grup impulsor, per buscar la manera de constituir-nos com a MRP a Girona. En aquesta trobada decidim elaborar un manifest que ens identifiqui i marqui uns primers objectius que presentarem a les III Jornades "Repensem l'Escola".

MANIFEST
Integrem el MRP Girona les i els professionals compromesos en l'educació (formal i no formal) i en la vessant social d'infants, joves i adults en fase de formació.
L’educació és i ha de ser una prioritat a la nostra societat; en aquest moment de crisi cal un debat rigorós i constructiu per tal d'afrontar els reptes d'avui:
 • Moment de reculada en serveis a la comunitat i en drets socials.
 • Dificultats econòmiques de les famílies.
 • Dificultats per a la conciliació entre la vida personal-familiar i la laboral.
 • Moment de crisi de valors.
 • Model social que afavoreix la competitivitat i el consumisme i la pobresa econòmica i cultural.
 • Som professionals que confiem en nosaltres i en el valor del treball en equip per avançar, des de la pràctica, cap a una educació integral i inclusiva, que col·labori en el desenvolupament de les persones i de la societat.

  
PRINCIPIS
 • La nostra mirada cap als infants i joves és positiva, els mirem com a persones en procés de creixement. El nostre rol és més acompanyar aquests processos que instruir i fer fer.
 • Reivindiquem i treballem per una escola pública, democràtica, arrelada a l’entorn i a l’actualitat, laica i coeducativa.
 • Defensem el model d'escola catalana arrelada a l’entorn, adequada al context sociolingüístic i coherent a les necessitats culturals, socials i lingüístiques dels aprenents. L’entenem com un model de coneixement de la llengua i cultura del país i de convivència amb altres llengües presents a l’entorn, com ha estat fins ara que ha col·laborat a la cohesió interna del nostre país i ha estat reconegut com a model d’èxit per institucions i experts internacionals.
 • Volem una escola que formi ciutadans lliures, compromesos, crítics i creatius. I això suposa fer una aposta decidida per a la igualtat d’oportunitats, la inclusió social i cultural, l’equitat i la compensació davant desigualtats econòmiques o socials.


Com ho farem?
 • Amb compromís personal i col·lectiu: formació permanent,  promovent la cultura,  interès per l'entorn familiar i social dels infants i joves...
 • Amb imaginació: buscant nous models d'organització dels espais i els temps, d'agrupament de l'alumnat, de col·laboració amb els companys...
 • Amb justes reivindicacions: ràtios, espais dignes, material, serveis (menjador, transport, lleure), condicions laborals...
 • Amb capacitat de renovació, sent flexibles als canvis que la societat d’avui ens demana.
 • Fent de l’educació un projecte de vida, que vagi cap a la millora de la societat en general.
 • Demanant als representants polítics i socials que facin de l’educació una prioritat a nivell municipal i nacional.
 • Fomentant el debat constant i la formació contínua, així com afavorint i reivindicant una formació inicial digna i de qualitat, desperta a les innovacions i canvis socials, culturals i educatius


Què farem?
 • Difondre bones pràctiques (properes, de la zona i d'altres països)
 • Generar debats pedagògics entre tots els professionals del món educatiu  i presentació d'opinions i conclusions a tota la comunitat educativa.
 • Difondre el continguts del document "El compromís ètic del professorat" de la Federació de MRP de Catalunya, als centres educatius i a les associacions familiars i ciutadanes.
 • Reivindicar per la qualitat dels serveis públics a la infància i la joventut: Escoles Bressol, Escoles d'Educació Infantil i Primària, Instituts de Secundària, Escoles d’Adults, Centres de formació professional, Serveis Socials, Entitats dedicades al lleure  i tot tipus de centres educatius.
 • Col·laborar en l'organització de les Jornades "Repensem l'escola"
 • Crear grups de treball, si s’escau, per promoure un treball col·laboratiu i la innovació en els diferents camps de la tasca educativa.


L’educació no canvia el món, canvia a les persones que canviaran el món” 
(Paulo Freire, pedagog brasiler)


Girona, a 29 de gener de 2013

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada